อนาคตไม่ไกล  ไปให้ถึง

E-mail : kwantapha@gmail.com

k677 removebg preview

 นางขวัญตา  พิศเพ็ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ